Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

SIWZ

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 Wzór  oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3a Wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik 4 Przedmiary robót

Załącznik 5 „Załącznik K/1 do kosztorysu inwestorskiego Zestawienie urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza”

Załącznik 6 Dokumentacja projektowa:
Załącznik 6A Projekt budowlany,
Załącznik 6B projekt_instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacja

Załącznik 7 Projekt umowy

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja nt. RODO