Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Nadbużańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie

Ten regulamin opisuje zasady współpracy dla podmiotów korzystających z pomieszczeń Nadbużańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie, zwany dalej Inkubatorem

Klienci są odpowiedzialni za znajomość treści Regulaminu. Muszą stosować się do zawartych w nim zasad i polityk, podpisać umowę wynajmu oraz stosować się do ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z tego typu pomieszczeń.

Celem Inkubatora jest wspomóc klienta (Najemcę) w zapewnieniu mu spełniającego wymogi sanitarno-epidemiologiczne pomieszczenia wraz z urządzeniami i wyposażeniem  pozwalającego mu na testowanie, uruchomienie i rozwijanie swojej działalności w zakresie przetwórstwa żywności. Inkubator stosuje zasadę zero tolerancji dla warunków nieodpowiadających wymogom sanitarno-epidemiologicznym i dla niebezpiecznych praktyk w zakresie przetwórstwa żywności oraz będzie karać klientów, którzy nie zastosują się do zasad działalności, opisanych w tym Regulaminie.

Integralną częścią Regulaminu jest Księga GMP/GHP i HACCP.

Informacje ogólne

Zarządzającym i administrującym Inkubatorem jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE, Piotr Urmanowski, ul. Wiejska 1, zwane dalej Wynajmującym.

Wynajmujący i Najemca, zwani są stronami umowy

Regulamin stanowi załącznik do umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą i winien być interpretowany zgodnie z przepisami umowy.

Regulamin jest dokumentem regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron umowy

W ramach Inkubatora Wynajmujący udostępnia/wynajmuje na wyłączność wszystkie pomieszczenia i wyposażenie inkubatora.

Wynajmujący może zlecić usługę przetwarzania produktów rolnych Wynajmującemu, który realizuje ją z wykorzystaniem personelu Inkubatora.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w każdym czasie.

Rezerwacje

Wszystkie rezerwacje są dokonywane poprzez wypełnienie stosownego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenie należy przesłać mailem lub dostarczyć do siedziby Inkubatora.

Rezerwacje są dostępne dla klientów, którzy (i/lub ich pracownicy) mają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszli przeszkolenie BHP oraz posiadają potwierdzoną przez personel Inkubatora, znajomość obsługi urządzeń w pomieszczeniach Inkubatora.

W przypadku wielu zgłoszeń na ten sam okres wynajmu pomieszczeń, Wynajmujący będzie oferował wynajęcie pomieszczeń Inkubatora proporcjonalnie do wielkości rezerwacji, tak aby jak największa liczba użytkowników mogła z niego korzystać.

Rezerwacje jednego lub kilku Wynajmujących nie mogą spowodować braku dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez innych potencjalnych Najemców.

Rezerwacje długoterminowe

Możliwe są rezerwacje pomieszczeń Inkubatora w dłuższym okresie na podstawie tygodniowego, dwutygodniowego czy też miesięcznego harmonogramu.

Rezerwacje długoterminowe będą preferowane w stosunku do rezerwacji krótkoterminowych. Niemniej zasada dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez jak największą liczbę osób i podmiotów będzie także stosowana.

Dostęp do obiektu

Dostęp do pomieszczeń Inkubatora możliwy jest w obecności pracownika Inkubatora. Dostęp w obecności pracownika potwierdzony będzie każdorazowo wraz ze sprawdzeniem pomieszczeń i urządzeń oraz ich czystości, także sprawdzenie wymagań w stosunku do osób korzystających z pomieszczeń poprzez zapis w rejestrze korzystania z Inkubatora.

Dostęp samodzielny będzie możliwy dla osób i podmiotów, które będą posiadały wystarczające doświadczenie i znajomość zasad korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora. Ocena stopnia doświadczenia klienta pozwalającego na samodzielne korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora należy do kompetencji Wynajmującego.. 

Dodatkowy czas

Oczekuje się, że klienci wykorzystają pomieszczenia Inkubatora dla swoich potrzeb i pozostawią je czyste w wynajętym czasie. Uprasza się o szanowanie potrzeb innych klientów do skorzystania z pomieszczeń Inkubatora w zaplanowanym przez nich czasie. Niedotrzymywanie czasu przeznaczonego na korzystanie z pomieszczeń Inkubatora przez danego klienta, może spowodować, odrzucenie kolejnych rezerwacji pomieszczeń Inkubatora tego klienta. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Anulowanie

Rezerwacje mogą zostać unieważnione bez konsekwencji na 3 dni wcześniej.

Wszystkie odwołania muszą być dokonane mailem lub pisemnie.

Nie można dokonać anulowania rezerwacji telefonicznie.

Przekazanie rezerwacji

W przypadku przewidywanego niewykorzystania wcześniej zarezerwowanych pomieszczeń, można odstąpić rezerwację innym klientom, którzy są w stanie wykorzystać pomieszczenia w danym czasie.

Płatności

Zasady płatności za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora są przedmiotem indywidualnych rozstrzygnięć w stosunku do każdego klienta.

Osoby i podmioty korzystające pierwszy raz lub rzadko proszone będą o uiszczenie płatności po zakończeniu usługi na podstawie rozliczenia za czas wykorzystania pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora, jak również zużyte nośniki energii oraz wytworzone odpady, a także surowce i dodatki żywnościowe, na podstawie wcześniejszych umów w tym zakresie.  Osoby i podmioty korzystające wielokrotnie („stali klienci”) będą mogły dokonywać płatności w bardziej elastyczny sposób np. w ramach rozliczenia miesięcznego.

Ceny zawarte są w cenniku na stronie internetowej Wynajmującego oraz w budynku Inkubatora.

Godziny pracy Inkubatora

Personel jest dostępny w siedzibie Inkubatora, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Magazynowanie

W pomieszczeniach Inkubatora jest możliwość przechowywania własnych produktów, ale taką ewentualność  należy omówić z personelem Inkubatora. Umieszczanie i zabieranie przedmiotów z pomieszczeń magazynowych musi być także uzgadniane z personelem Inkubatora. Przedmioty nieodpowiednie do składowania w pomieszczeniach Inkubatora jak np. odzież osobista,  nie mogą być przechowywane w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek czasie.

Należy pamiętać, że wszystkie przedmioty pozostawione w pomieszczeniach Inkubatora bez uzgodnienia lub znajdujące się tam powyżej terminu przydatności do spożycia będą usuwane przez personel Inkubatora. Wszystkie produkty żywnościowe muszą być składowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Wszystkie produkty żywnościowe przechowywane muszą spełniać normy sanitarno-epidemiologiczne.

Wszystkie przedmioty, które nie są zgodne z obowiązującymi normami zostaną natychmiast usunięte, a ich właściciele mogą być ukarani np. odmową ponownego wynajęcia Inkubatora.

Wyłączność pomieszczeń

Pomieszczenia Inkubatora wynajmowane są tylko do wyłącznego korzystania przez klienta w czasie przez niego zarezerwowanym. Zarezerwowane pomieszczenia są do wyłącznego użytku klienta. W żadnym momencie, inna osoba (poza pracownikami klienta) nie może korzystać z pomieszczeń Inkubatora w czasie rezerwacji klienta/ klientów.

Żadna żywność przygotowana lub pakowana poza pomieszczeniami Inkubatora nie może być przedstawiona jako przygotowana w pomieszczeniach Inkubatora.

Urządzenia i wyposażenie

Wszelkie urządzenia i wyposażenie zawarte w pomieszczeniach Inkubatora będących przedmiotem najmu, będą do dyspozycji klienta. Wyjaśnia się także, że wraz z wynajmem pomieszczeń Inkubator nie zapewnia surowców i dodatków żywnościowych, chyba że jest to przedmiotem osobnej umowy pomiędzy klientem i Inkubatorem.

Ładowanie i Parking

 Wszelki załadunek i rozładunek odbywa się poprzez oznakowane drzwi wejściowe do pomieszczeń Inkubatora. Nie wolno parkować przy drzwiach załadunku/rozładunku.

Nie można pozostawiać samochodu lub innych obiektów na parkingu, poza okresem wynajmu pomieszczeń Inkubatora, bez uzgodnienia z personelem Inkubatora.

Użytkowanie pomieszczeń i ich utrzymanie w czystości

Od klientów oczekuje się utrzymania obiektu w stanie czystym w każdym czasie, spełniającym odpowiednie wymagania sanitarne. Nie wolno przewiercać, przebijać, naklejać i w jakikolwiek inny sposób niszczyć ściany czy umeblowanie pomieszczeń Inkubatora. Nie wolno podobnie niszczyć jakichkolwiek urządzeń i wyposażenia tych pomieszczeń.

Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nałożenie kar i/lub utratę możliwości korzystania z pomieszczeń Inkubatora. Należy pamiętać, że za wszelkie kary poniesione przez Inkubator w wyniku kontroli służb sanitarnych, a wynikające bezpośredniego z nieprzestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez klientów,  Inkubator będzie obciążał odpowiedzialnego klienta.

Nieprzestrzeganie zasad pozostawiania pomieszczeń w czystości spowoduje nałożenie kary. Poważne naruszenia w tym względzie mogą prowadzić do czasowego zawieszenia lub zakazu korzystania przez klienta z pomieszczeń Inkubatora.

W przypadku zawieszenia lub zakazu, wszystkie rezerwacje dokonane przez klienta, zostaną natychmiast anulowane.

Uprasza się klientów o szanowanie czasu i komfortu innych użytkowników pomieszczeń Inkubatora, zapewniając ich czystość i funkcjonalność przez cały czas.

Środki i sprzęt do utrzymywania czystości

Inkubator dostarcza środki i podstawowy sprzęt do utrzymania czystości. Koszty środków czystości zawarte są w opłacie za korzystanie z pomieszczeń inkubatora.

Mycie naczyń, pojemników

Wszelkie mycie naczyń, pojemików, beczek musi się odbywać w wyznaczonych zlewach i pomieszczeniach. Wszystkie zbędne produkty, surowce i materiały muszą być wyrzucone do odpowiednich pojemników przed wprowadzeniem naczyń do zlewów. Resztek żywności nigdy nie należy, w jakimkolwiek czasie, umieszczać w zlewie.

Nigdy nie należy płukać lub myć surowców w umywalce przeznaczonej do mycia rąk. Należy wysuszyć naczynia i odłożyć je do ich właściwego miejsca przed końcem rezerwacji. Naczynia mogą pozostawać do suszenia na powietrzu na wyznaczonych stojakach podczas rezerwacji do momentu opuszczenia pomieszczeń Inkubatora.

Klient korzystający jest odpowiedzialny za pozostawione naczynia i stan ich czystości.

Obróbka wstępna owocy i warzyw

Przed przystąpieniem do krojenia warzyw najpierw trzeba je poddać wstępnej obróbce w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu.

Czyszczenie urządzeń

Urządzenia należy przeczyścić mokrą ściereczką. W urządzeniach, które można zdemontować na mniejsze części, należy umyć części ruchome w zlewie do mycia naczyń.

Klient korzystający jest odpowiedzialny za pozostawione urządzenia i stan ich czystości.

Czyste stoły i podłogi

Od klientów oczekuje się pozostawienia w czystości stołów i podłóg w wynajętych pomieszczeniach. Wszystkie stoły, podłogi i zlewy należy przetrzeć na mokro. Najpierw należy użyć miotły lub szczotki jeśli to konieczne.

Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości podłogi w udostępnionych pomieszczeniach. Należy usuwać wszelkie wycieki lub plamy, które mogą powodować, że podłoga będzie śliska i tym samym niebezpieczna dla osób po niej się poruszających. Prosimy o zgłaszanie do personelu Inkubatora jakichkolwiek uszkodzeń podłogi lub stołów.

Odpady

Wszystkie śmieci muszą być usunięte z pomieszczeń przed końcem rezerwacji. Worki ze śmieciami muszą być związane i umieszczone w pojemniku na zewnątrz obiektu zgodnie z  zasadami segregacji.

Umieszczenie śmieci w pojemnikach bez worków na śmieci nie będzie tolerowane. Kartony muszą być podzielone, spłaszczone i umieszczone w wyznaczonym obszarze recyklingu. Nie należy przenosić koszy na śmieci z różnych części pomieszczeń Inkubatora.

Opuszczenie pomieszczeń

Opuszczenie pomieszczeń Inkubatora odbywa się w obecności pracownika Inkubatora, który dokonuje ich odbioru lub wg innych uzgodnień z pracownikami inkubatora lub samodzielnie w przypadku klientów, którzy uzyskali pozwolenia na takie korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Inkubator wymaga standardowego, odpowiedniego stroju do pracy w pomieszczeniu Inkubatora dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z ogólnymi przepisami w tym zakresie. W szczególności:

  • Nie wolno nosić sandałów i butów z odkrytymi palcami
  • Pachy muszą być zakryte
  • Włosy muszą być zakryte podczas wchodzenia do pomieszczenia Inkubatora i cały czas podczas pobytu w nim
  • Nie wolno stosować szklanych, ceramicznych lub innych łamliwych pojemników w Inkubatorze;
  • W pomieszczeniach produkcyjnych za wyjątkiem pomieszczenia socjalnego nie wolno jeść ani trzymać osobistej żywności. Napoje, zakręcone lub z innym zamknięciem, powinny znajdować się pod stołami;
  • Biżuteria nie może być noszona w pomieszczeniu Inkubatora (kolczyki, bransoletki, naszyjniki itp.), jak również cokolwiek, co może się złamać lub w wyniku uszkodzenia odpaść i tym samym skazić żywność produktu;
  • Palenie papierosów, zażywanie narkotyków i alkoholu w pomieszczeniach Inkubatora jest surowo zabronione;

Kuligów dnia 5 sierpnia 2018 roku

—————————————————

Piotr Urmanowski

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgłoszenie zapotrzebowania wynajęcia pomieszczeń Inkubatora

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….…………………..

Nazwa firmy: …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Proszę podać cel wykorzystania pomieszczeń Inkubatora : ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Proszę podać oczekiwane daty i godziny skorzystania z pomieszczeń Inkubatora:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę podać, ile osób będzie przebywać w Inkubatorze: …………………………………..

Czy posiada Pan/Pani i osoby towarzyszące doświadczenie w obsłudze urządzeń Inkubatora, znajdujących w pomieszczeniu Inkubatora ?  TAK  ……  NIE  ……..

Czy Pan/Pani i osoby towarzyszące posiadają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych?   TAK …….  NIE ……..

Czy potrzebna jest Pani/Panu pomoc w zakresie technologii wytwarzania lub pakowania żywności?   TAK  …….   NIE ……..

.………………………….                        ……………………………………………………..

data                                                                                                       podpis