Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Nad Bugiem…”

Wydarzenie realizowane jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego, przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu w zakresie turystyka i krajoznawstwo – Zadanie nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza

Miejsce Imprezy: Skansen w Kuligowie nad Bugiem ul. Kręta 4 , gmina Dąbrówka, powiat wołomiński oraz pokład jednostki pływającej katamaranu PL0003BH

Organizatorem jest Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie.

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, uczestników wycieczek krajoznawczych
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wyznaczonym terenie Imprezy.

II.          ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter otwarty, a uczestniczyć w niej może łącznie do 120 osób, jednorazowo na pokładzie jednostki pływającej może przebywać do 12 osób uczestników rejsu oraz załoga statku.
 2. Wstęp na wycieczki krajoznawcze jest wolny.
 3. Zapisy na wydarzenie prowadzone są poprzez formularz na stronie www.skansen.powiatwolominski.pl lub mailowo skansen@powiatwolominski.pl do wyczerpania się miejsc wolnych na dane wydarzenie.
 4. Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium uczestnictwa, w przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem będzie spełnienie dodatkowych warunków takich jak:
  1. Zamieszkiwanie na terenie Mazowsza
  2. Przynależność do wielodzietnej rodziny
  3. Osoby, których dochody znajdują się poniżej ustawowej granicy ubóstwa, a kwota ich dochodów zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej  uprawnia je do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego.
 5. W przypadku wątpliwości organizator może prosić zgłaszających chęć uczestniczenia w imprezie o dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dodatkowych wskazanych w punkcie powyżej
 6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w projekcie towarzystwie prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez prawnego opiekuna. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych uczestników, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Imprezie jest

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie,

ul. Kręta 4,

Kuligów 05-254

KRS 0000257909, NIP 125-13-94-907, REGON 140620820

 1. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może zostać utrwalony przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych i w tych samych celach rozpowszechniony.
 2. Zakazane jest:
 3. Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 4. Rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 5. Wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. Wprowadzanie psów na teren Imprezy.

6.    Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Organizatora.

7.    Uczestnicy imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone w miejscu organizacji imprezy, w szczególności spowodowane nieumyślnym zaprószeniem ognia, w wyniku nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów.

8.    W przypadku zauważenia pożaru łub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora.

III.        ZASADY PORZĄDKOWE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 1. Uczestnik Imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Uczestnik samodzielnie wyposaża się w materiały ochrony osobistej, wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy.
 3. Uczestnik przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz wytycznych GIS, w tym w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów COVID-l9 do 14 dni po zakończeniu Imprezy, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
 5. Organizator udostępnia na czas Imprezy środek do dezynfekcji rąk.

IV.      Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin obowiązuje w godzinach trwania wydarzenia.
 2. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacja ww. Regulaminu, którego postanowień Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 3.  Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. Zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, a także do jej odwołania. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu, co najmniej 1 dzień przed terminem, chyba że powodem odwołania są nieprzewidziane zdarzenia losowe lub skutki działania Siły Wyższej. tj.: w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energie elektryczną, żałoba narodowa, wprowadzenie rządowych ograniczeń oraz inne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego