Regulamin imprezy

Rybka Lubi Pływać, czyli bużański Leszcz w Kuligowskim Skansenie” 19.09.2020 r.

Wydarzenie realizowane jest w ramach Operacji Rybka lubi pływać, czyli historia bużańskiego leszcza w Kuligowskim Skansenie realizowanego w ramach operacji współfinansowanej ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Miejsce Imprezy: Skansen w Kuligowie nad Bugiem ul. Kręta 4 , gmina Dąbrówka, powiat wołomiński

Organizatorem jest Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie.

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wyznaczonym terenie Imprezy.

II.          ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter otwarty, a uczestniczyć w niej może łącznie do 50 osób. Wstęp jest wolny.
 1. Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy jedynie w towarzystwie prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez prawnego opiekuna. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych i w tych samych celach rozpowszechniony.
 3. Zakazane jest:
 4. Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 5. Rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 6. Spożywanie wszelkich napojów alkoholowych,
 7. Wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 8. Wprowadzanie psów na teren Imprezy.

6.    W przypadku zauważenia pożaru łub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora.

III.        ZASADY PORZĄDKOWE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 1. Uczestnik Imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Uczestnik samodzielnie wyposaża się w materiały ochrony osobistej, wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy.
 3. Uczestnik przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz wytycznych GIS, w tym w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów COVID-l9 do 14 dni po zakończeniu Imprezy, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
 5. Organizator udostępnia na czas Imprezy środek do dezynfekcji rąk.

IV.      Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin obowiązuje w godzinach trwania wydarzenia.
 2. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacja ww. Regulaminu, którego postanowień Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 3.  Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. Zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator nic ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. tj.: w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energie elektryczną, żałoba narodowa, wprowadzenie rządowych ograniczeń oraz inne.