Regulamin Warsztatów Kulinarnych

                

Wersja 1.0

I. Postanowienia ogólne

1. Warsztaty kulinarne będą się odbywały w: Kuligowie, ul. Kręta 4, 05-254 Kuligów

2. Uczestnictwo w warsztatach kulinarnych jest bezpłatne.  

3. Warsztaty stanowią część działalności statutowej Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie.

4. Celem warsztatów kulinarnych jest doskonalenie umiejętności kulinarnych uczestników,

pogłębienie wiedzy o tradycji kulinarnej regionu, wykorzystanie bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych regionu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież, dorosłych i seniorów.

5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 II. Organizacja warsztatów

1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich rozpoczęciem.

2. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do momentu rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią po zakończeniu zajęć.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca prowadzenia warsztatów.

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Organizatora. Na warsztaty każdy z uczestników we własnym zakresie wyposaża się w środki ochrony osobistej, w szczególności maseczkę ochronną

4. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone w miejscu prowadzenia warsztatów oraz na terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty. W szczególności spowodowane nieumyślnym zaprószeniem ognia w wyniku nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów.

5.Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach kulinarnych.

6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych uczestników, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie,

ul. Kręta 4,

Kuligów 05-254

KRS 0000257909, NIP 125-13-94-907, REGON 140620820

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, godzina, miejsce)  warsztatów, a także do ich odwołania. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych niezwłocznie po wprowadzonych zmianach, co najmniej 1 dzień przed terminem planowanych warsztatów chyba że powodem odwołania są nieprzewidziane zdarzenia losowe.

III. Zapisy na warsztaty

1.Zapisy na warsztaty kulinarne prowadzone są poprzez formularz na stronie www.skansen.powiatwolominski.pl lub mailowo skansen@powiatwolominski.pl do wyczerpania się miejsc wolnych na dane wydarzenie 

2. Liczba miejsc wolnych wskazana jest na stronie wydarzenia

3. Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium uczestnictwa, w przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem będzie przynależność do grupy defaworyzowanej, to jest:

a.         bezrobotni,

b.         młodzi do 35 lat,

c.         osoby ubogie i osoby niepełnosprawne

d.         dzieci

e.         osoby w wieku 50+,

f.         kobiety

4. W przypadku wątpliwości organizator/wnioskodawca może prosić uczestników o jeden z poniżej wymienionych dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub, kopia dokumentu tożsamości lub, lub, informacja z GOPS o uzyskanej pomocy lub, informacja z PUP o posiadaniu statusu bezrobotnego lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium przynależności do grupy defaworyzowanej.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli  jest to uzasadnione celem Warsztatów i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.